Gebruiksvoorwaarden – Voorbeeld Huisartsen website Pharmeon – Amsterdam
Uw huisarts in Amsterdam

Met de huisartsen website van Pharmeon heeft u een professionele website. Altijd up-to-date en zonder dat het u tijd kost! Pharmeon is dé internetpartner voor u. Al meer dan 3500 collega’s in de zorg zijn u voorgegaan. Vul het formulier in om een informatiepakket te ontvangen of u kunt ook contact opnemen met onze klantenservice.

Voorbeeld Huisartsen website Pharmeon Paasheuvelweg 25 1105BP Amsterdam
Tel:020 6500100 Spoed 020 6500102 Fax:020 6500101
Gebruiksvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden

De website wordt u aangeboden door Voorbeeld Huisartsen website Pharmeon. Aan het gebruik van de website, en alle diensten van Voorbeeld Huisartsen website Pharmeon via de website, zijn de onderstaande voorwaarden verbonden. Door de website te gebruiken, gaat u hiermee akkoord.

Artikel 1. Gebruik van de website

1.1
Als de website een extra beveiligde omgeving aanbiedt, moet u zich eerst registreren om alle functionaliteiten van de website te kunnen gebruiken. Nadat uw registratie is afgerond en uw account, indien nodig, door Voorbeeld Huisartsen website Pharmeon is geaccordeerd, kunt u direct op uw account inloggen en de aangeboden diensten volledig gebruiken.
1.2
Als u een account heeft, dient u de toegang tot uw account door middel van de gebruikersnaam en het wachtwoord af te schermen voor onbevoegden. In het bijzonder dient u het wachtwoord strikt geheim te houden. Voorbeeld Huisartsen website Pharmeon mag ervan uitgaan dat alles dat gebeurt vanaf uw account na aanmelding met uw gebruikersnaam en wachtwoord, onder uw leiding en toezicht gebeurt. U bent dus aansprakelijk voor al deze handelingen, tenzij u bij Voorbeeld Huisartsen website Pharmeon heeft gemeld dat een ander uw wachtwoord kent.
1.3
Indien dat nodig is voor de door u gevraagde dienst kan Voorbeeld Huisartsen website Pharmeon u verzoeken om extra identificerende informatie alvorens de gevraagde dienst wordt verleend.
1.4
Voorbeeld Huisartsen website Pharmeon behoudt zich het recht voor om registraties zonder opgaaf van reden te weigeren.
1.5
De medische informatie op de website is slechts ter algemene kennisgeving en kan nimmer worden beschouwd als vervanging van een consult van een specialist. Neem voor persoonlijk advies altijd contact op met Voorbeeld Huisartsen website Pharmeon.
1.6
Via de website kunnen uw persoonsgegevens worden verwerkt. Raadpleeg de privacyverklaring van Voorbeeld Huisartsen website Pharmeon voor meer informatie.

Artikel 2. Gebruiksregels

2.1
Het is verboden de website te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen die in strijd zijn met de Nederlandse of andere toepasselijke wet- en regelgeving of openbare orde en goede zeden.
2.2
Indien Voorbeeld Huisartsen website Pharmeon constateert dat u bovengenoemde voorwaarden overtreedt, of een klacht hierover ontvangt, zal zij u waarschuwen. Indien dit niet leidt tot een acceptabele oplossing, mag Voorbeeld Huisartsen website Pharmeon zelf ingrijpen om de overtreding te beëindigen. In urgente of ernstige gevallen kan Voorbeeld Huisartsen website Pharmeon zonder waarschuwing ingrijpen.
2.3
Indien naar het oordeel van Voorbeeld Huisartsen website Pharmeon hinder, schade of een ander gevaar ontstaat voor het functioneren van de computersystemen of het netwerk van Voorbeeld Huisartsen website Pharmeon of derden en/of van de dienstverlening via internet, in het bijzonder door overmatig verzenden van e-mail of andere gegevens, lekken van persoonsgegevens of activiteiten van virussen, Trojans en vergelijkbare software, is Voorbeeld Huisartsen website Pharmeon gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen.
2.4
Voorbeeld Huisartsen website Pharmeon is te allen tijde gerechtigd om aangifte te doen van geconstateerde strafbare feiten. Voorts is Voorbeeld Huisartsen website Pharmeon gerechtigd om uw naam, adres, IP-adres en andere identificerende gegevens af te geven aan een derde die klaagt dat u inbreuk maakt op diens rechten of deze gebruiksvoorwaarden, mits de juistheid van die klacht in redelijkheid voldoende aannemelijk is, er geen andere wijze is om aan deze gegevens te komen en de derde een duidelijk belang heeft bij afgifte van de gegevens.
2.5
Voorbeeld Huisartsen website Pharmeon behoudt zich het recht voor de schade als gevolg van overtredingen van deze gebruiksvoorwaarden op u te verhalen.

Artikel 3. Beschikbaarheid en onderhoud

3.1
Voorbeeld Huisartsen website Pharmeon onderhoudt de website actief. Indien onderhoud naar verwachting leidt tot een beperking van de beschikbaarheid, zal Voorbeeld Huisartsen website Pharmeon dit uitvoeren als het aantal bezoekers relatief laag is. Onderhoud in verband met calamiteiten kan op ieder moment plaatsvinden.
3.2
Voorbeeld Huisartsen website Pharmeon mag van tijd tot tijd de website en de functionaliteiten op de website aanpassen.

Artikel 4. Intellectueel eigendom

4.1
De website, de bijbehorende software alsmede alle informatie en afbeeldingen op de website zijn het intellectueel eigendom van Voorbeeld Huisartsen website Pharmeon of diens licentiegevers. Deze mogen op geen enkele wijze gekopieerd of gebruikt worden zonder aparte schriftelijke toestemming van Voorbeeld Huisartsen website Pharmeon, behalve in de gevallen waarin dat wettelijk is toegestaan.

Artikel 5. Duur en opzegging

5.1
Zodra u een account aanmaakt gaat u een overeenkomst met Voorbeeld Huisartsen website Pharmeon aan. Deze overeenkomst geldt voor onbepaalde tijd en geeft u het recht om de diensten op de website te gebruiken met inachtneming van deze gebruiksvoorwaarden.
5.2
U kunt de overeenkomst op ieder gewenst moment met onmiddellijke ingang opzeggen door dit per e-mail aan te geven aan Voorbeeld Huisartsen website Pharmeon.
5.3
Voorbeeld Huisartsen website Pharmeon is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen indien u achttien maanden lang geen gebruik hebt gemaakt van uw account. Zij zal in dat geval eerst een herinneringsmail sturen naar het e-mailadres dat aan uw account gekoppeld is.

Artikel 6. Wijzigingen prijzen en voorwaarden

6.1
Voorbeeld Huisartsen website Pharmeon mag deze voorwaarden op ieder moment aanpassen.
6.2
Voorbeeld Huisartsen website Pharmeon zal de wijzigingen of aanvullingen van deze gebruiksvoorwaarden ten minste veertien dagen voor inwerkingtreding aankondigen via de website zodat u daar kennis van kunt nemen. Wijzigingen van ondergeschikt belang zullen zonder aankondiging in werking treden.
6.3
Indien u een wijziging of aanvulling niet wenst te accepteren, kunt u tot de datum van inwerkingtreding de overeenkomst opzeggen. Gebruik van de website na de datum van inwerkingtreding geldt als acceptatie van de gewijzigde of aangevulde voorwaarden.

Artikel 7. Overige bepalingen

7.1
Op deze gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
7.2
Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen in verband met de website worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor het arrondissement waarin Voorbeeld Huisartsen website Pharmeon gevestigd is.
7.3
Indien u een eConsult of herhaalrecept aanvraagt via Voorbeeld Huisartsen website Pharmeon is daarop de Richtlijn online arts- patient contact 2007 van toepassing. U kunt deze richtlijn op aanvraag inzien, of downloaden via de website van KNMG.
7.4
ndien een bepaling in deze gebruiksvoorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele gebruiksvoorwaarden aan. Partijen zullen in dit geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.
7.5
Voorbeeld Huisartsen website Pharmeon is gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen aan een derde die de website of de betreffende bedrijfsactiviteit van haar overneemt.
7.6
Afwijkingen van deze gebruiksvoorwaarden zijn alleen bindend indien deze door Voorbeeld Huisartsen website Pharmeon schriftelijk zijn aanvaard.
7.7
Vragen die ontstaan zijn na het lezen van deze gebruiksvoorwaarden kunt u stellen via de praktijk.